Vedr. GSM-R radio – uddannelse og driftserfaringer

Vedr. uddannelse:
DSB monterer p.t. GSM-R radio i MR togene, og har desuden monteret den første GSM-R radio i MF (litra 5066).

Monteringen overlapper uddannelsen i GSM-R radio, som endnu ikke er afsluttet. Der blev før jul opnået principiel enighed mellem LPO DSB og DSB Operation S&A om, at ingen loko-motivfører skulle køre med den nye GSM-R radio med mindre vedkommende havde gennem-gået uddannelsen. Dette er bekræftet i det seneste nyhedsbrev fra Fremføring, hvor Fremfø-ring skriver: ”Disponeringen vil foregå således, at indtil alle har været på uddannelse i at be-tjene den nye radio, vil kun lokomotivførere, der har uddannelse, blive sat på ture, hvor toget har den nye radio installeret”.

DSB oplyser, at alle skulle være GSM-R uddannet fra uge 9. Indtil da disponerer man jf. oven-stående. Hvis du i perioden frem til uge 9 er sat op til at køre et tog med GSM-R radioen mon-teret, er det derfor væsentligt, at du meddeler dette forhold til driftsledelsen, således de kan disponere om.

Vedr. driftserfaringer:
Da monteringen af GSM-R radioen på MR er påbegyndt i uge 3, er driftserfaringerne af indly-sende årsager noget sparsomme. LPO DSB er dog vidende om, at der har været en række tekniske problemer siden indsættelsen på Fjernbanen. Fejl som i øvrigt også er kendt fra im-plementeringen på S-banen og som også er konstateret af vores kollegaer hos Arriva, som har haft GSM-R radioen i drift siden efteråret 2014. LPO DSB rejser de sager, vi er bekendt med, overfor ledelsen i DSB Operation Sikkerhed & Arbejdsmiljø og har desuden underrettet Dansk Jernbaneforbund, som har kontakten til Banedanmark, som er projekt ejer og som har ansva-ret for implementeringen af GSM-R projektet i hele Danmark.

Oplever du fejl, husk da at indmelde disse til LKI vagten. Følg evt. op med anmeldelse i Synergi, hvis fejlen bevirker en sikkerhedsmæssig afvigelse. Du er naturligvis også velkommen til at kontakte din lokale LPO gruppe, hvis der er tale om gentagne fejl / systemfejl, således vi kan få disse meldt ind.