Generalforsamlingen 2016!

LPO Odense afholdt generalforsamling fredag d. 29.01.16 i Hjallese Forsamlingshus. Referatet udarbejdes og fremlægges straks muligt. For at få begivenhederne og de tilhørende beslutninger ud i medlemskredsen hurtigst muligt udsendes nærværende.

 

Der var mødt 36 stemmeberettigede medlemmer frem, svarende til 35 % af medlemskredsen.

 

Lokalgruppebestyrelsens 50 min. lange beretning blev godkendt efter en kort debat. Desuden blev beretningen fra Turgruppen godkendt og arbejdsmiljørepræsentantens ditto, taget til efterretning.

 

Regnskabet blev efter nogen debat godkendt. Efter godkendelsen fremlagde kassereren budget 2016 til orientering.

 

Der var 13 indkomne forslag.

Forslag 7.1 og forslag 7.2 om bortfald af urafstemning ved valg af kasserer blev trukket, da det viser sig, at den ønskede effekt – en mere smidig overdragelse fra en kasserer til en anden – ikke i praksis er mulig.

Forslag 7.3 om at lokalgruppeformanden ikke samtidig kan sidde i LPO DSB’s daglige ledelse blev nedstemt.

Forslag 7.4 om søgning af evt. ekstra ferierækker i sommeren 2016, så de med de ringeste søgenumre forfordeles, blev vedtaget (principielt samme fremgangsmåde som i 2013, 2014 og 2015).

Forslag 7.5 om nedlæggelse af oplysningskontoen blev vedtaget.

Forslag 7.6 om tilskud til jubilæer blev vedtaget.

Forslag 7.7 vedr. organisering af gruppeledere. Her var foreslået, at gruppelederne ikke skulle kunne være i sammen fagforening som lokomotivførerne. Det forslag blev trukket til fordel for et ændringsforslag, som pålagde LPO Odense at arbejde for, at gruppelederne organiseres uden for LPO DSB, men inden for DJ’s overenskomstområde.

Forslag 7.8 – et forslag om at opsige eller genforhandle UA aftalen blev trukket til fordel for et ændringsforslag som præciserer, at UA aftalen skal genforhandles med det mål at normen opskrives til 7:05 og UA optjeningen starter ved 0:00 timer i stedet for minus 21:45 timer.

Forslag 7.9 vedr. iPads blev trukket

Forslag 7.10 vedr. anvendelse af urafstemning ved kampvalg om formandsposten i LPO DSB blev vedtaget, og LPO Odense stiller som følge heraf forslag herom på førstkommende generalforsamling i LPO DSB

Forslag 7.11 vedr. undersøgelse af svigtende MF bremser blev vedtaget.

Forslag 7.12. Forslaget blev efter ønske fra forslagsstiller behandlet som forslag 3. Forslaget pålagde lokalgruppebestyrelsen at være medlemmerne behjælpelig med udformning af forslag til generalforsamlingen. Det blev vedtaget

Forslag 7.13 vedr. togpersonalets evt. deltagelse i julefrokoster blev vedtaget.

 

Under punktet valg var der to kandidater til posten som formand, Peter Kanstrup og Steen Nygård Hansen. Der afholdes derfor urafstemning frem til d. 10. februar kl. 12.

Søren Kingo Jensen blev genvalgt til bestyrelsen, ligesom der var genvalg til de to bestyrelsessuppleanter Søren Andersen og Dennis Glad, nu således at Dennis bliver 1. suppleant og Søren 2. suppleant. Søren Andersen blev ligeledes genvalgt som bilagskontrollant og Palle Christensen som bilagskontrollantsuppleant. Alle uden modkandidat. Da Palle Christensen havde trukket sig som turrepræsentant, var der valg af to medlemmer til Turgruppen for to år og et medlem for et år. Efter kampvalg blev Jesper Lismoes og Brian Lebæk valgt for 2 år og Poul Skov valgt for 1 år. Claus Wang opnåede ikke valg. Ny suppleant til turgruppen blev Kim K Kristiansen, som blev valgt uden modkandidat.

 

Under punktet afslutning havde LPO’s nye områdegruppeformand, Søren Max Kristensen et kort indlæg om de mere overordnede emner i LPO og forholdet til ledelsen i DSB.

 

Generalforsamlingen – som igen i år havde pens. Lokomotivfører, Allan Gjøde som dirigent – varede, inkl. gæsternes indlæg, 5 timer 45 min, og sluttede med den traditionelle omgang stegt flæsk…