Referat fra:

Bestyrelsesmøde i LPO Odense, afholdt torsdag d. 21. januar 2016 kl. 14.15 på LPO kontoret

 

Deltagere:

Peter Kanstrup (PK), referent

Kent L Jensen (KLJ)

Danny Vøttrup (DV)

Morten Kruse Jørgensen (MKJ)

Søren Kingo Jensen (SKJ)

 

Der var følgende dagsorden:

1.: Valg af ordstyrer /referent.

2.: Godkendelse af dagsorden.

3.: Godkendelse af referat fra sidste møde

4.: Sager til behandling, jf. Q-drev

5.: Notater fra udvalgsmøder, mv., jf. Q-drev

6.: Økonomi.

7.: Lokalinformation.

8.: Opgaver / kommende planlægning

 

Add. 1)

SKJ ordstyrer. PK referent.

 

Add. 2)

Godkendt.

 

Add. 3)

Godkendt.

 

Add. 4)

Rangertider Odense: Som følge af den nye køreplan K16 kan der være nogle udfordringer med at afvikle den planlagte produktion inden for de afsatte rangertider, især fra minuttal 45 til ca. minuttal 15, hvor det er meget vanskeligt at komme på tværs af Odense Banegård som følge af ind-, ud og gennemkørsel i spor 3-6. Den øgede rangerhastighed gældende fra d. 18. januar, kan dog muligvis modvirke dette. Lokalgruppebestyrelsen har på info opfordret til, at man indmelder evt. manglende rangertid. Lokalgruppebestyrelsen vil følge op løbende.

 

MG kobling: Der har den senere tid været flere koblinger med MG i Odense. Der er et antal lkf i Odense, som aldrig har fået koblerkurset. Der er desuden en del, som ikke har koblet MG siden de var på koblerkursus for måske 2-3 år siden. Lokalgruppebestyrelsen er af den opfattelse, at man skal melde fra, hvis man ikke har været på koblerkursus, ligesom det er helt OK at melde fra, hvis man mangler rutine. Det er – i forhold til de oplysninger vi er i besiddelse af – slet ikke meningen, at der skal kobles i drift. Lokalgruppebestyrelsen har anmodet den lokale ledelse om, at denne info sendes til de lokale lokomotivførere, men dette er endnu ikke sket. Der udsendes særskilt info om dette.

 

Turrettelse K16-2A: Turgruppen og lokalgruppebestyrelsen er blevet præsenteret for turrettelse gældende for sporombygningsperioden. Forslaget fra planfunktionen indeholdt en tjeneste med start kl. 2.10 og en række andre udfordringer for reserven Megen nat- og weekendproduktion). Efter en drøftelse, er tjenesten med start kl. 2.10 fjernet fra Odense depot og lederen af Planlægning Vest har givet tilsagn om at løse de udfordringer turrettelsen K16-2A måtte medføre, således der ikke sker en yderligere belastning for den enkelte lkf i reserven.

 

Geografisk flytning af pauser: Der er tilsyneladende blandt flere i Driftscenteret en anden opfattelse af, hvorledes reglen om geografisk flytning af pauser, skal håndteres. Lokalgruppebestyrelsen har fortsat den opfattelse, at alle geografiske flytninger af pauser senere end 120 timer før tjenestens start, kan afvises af lokomotivføreren, jf. den udsendte folder. Da sagen er principiel, og ikke kun lokal, er sagen rejst overfor LPO’s daglige ledelse.

 

Add. 5)

Intet…

 

Add. 6)

Årsregnskab 2015 gennemgået godkendt og underskrevet af bilagskontrollen. Regnskabet udviser et overskud på 433,30 kr. Budget 2016 fremlagt og godkendt.

 

Add. 7)

Lokalinfo udsendes straks muligt efter den ordinære generalforsamling og omhandler udelukkende denne.

 

Add. 8)

  • Opmuntring til lokale lokomotivførere, som er på job nytårsaften? Lokalgruppebestyrelsen bemærker, at der på flere andre depoter er lidt godt til de lokomotivførere, der er på job nytårsaften. Det lader til, at det flere steder er de lokale ledelser, som sørger for dette. Lokalgruppebestyrelsen undrer sig over, at den lokale ledelse i Odense ikke har haft behov for at score lidt nemme point på et sådant tiltag oven på den seneste MTA og agter i øvrigt at spørge ind til dette på næste LSU møde.
  • Generalforsamlingen 2016: Lokalgruppebestyrelsen gennemgik generalforsamlingen, herunder beretning, forslag, valg, mv. Forslag udsendes fredag d. 22. januar.