Referat fra:

Bestyrelsesmøde i LPO Odense, afholdt tirsdag d. 3. december 2013 kl. 7.30 på LPO kontoret

 

Deltagere:

Peter Kanstrup (PK), referent

Kent L Jensen (KLJ)

Søren Kingo Jensen (SKJ)

Morten Kruse Jørgensen (MKJ)

Danny Vøttrup (DV)

 

Der var følgende dagsorden:

                             1.: Valg af ordstyrer referent.    

                             2.: Godkendelse af dagsorden.

                             3.: Godkendelse af referat fra sidste møde

                             4.: Sager til behandling, jf. Q-drev

                             5.: Notater fra udvalgsmøder, mv., jf. Q-drev

                             6.: Økonomi.

                             7.: Lokalinformation.

                             8.: Opgaver / kommende planlægning

 

Add. 1)

SKJ ordstyrer. PK referent.

Add. 2)

Godkendt.

Add. 3)

Godkendt.

 

Add. 4)

Materielsituationen i regionaltrafikken på Fyn: Vi har nu – efter et meget langstrakt forløb og en del rykkere – modtaget svar fra køreplanchefen i DSB. Desværre er der ikke udsigt til en holdbar løsning før IC2 / IC4 kører stabilt. Vi skriver tilbage, at vi forbeholder os ret til at rejse sagen igen, hvis regionaltrafikken på Fyn også i K14 plastres til med MR. I øvrigt henvises til punktet omkring Vestfyn længere fremme i referatet.

 

Personaleparkering Odense: Der har været en del skriveri omkring vores fremtidige parkeringsmuligheder, når den gamle rutebilplads ændres. Det er LPO Odenses vurdering, at parkeringspladserne ved kommandoposten fortsat – som aftalt i forbindelse med indflytningen i OBC i 2007 – kan anvendes.

 

Standard for etablering af enmandsbetjening: Der er nu – i samarbejde mellem DSB og DJ – udarbejdet en standard for etablering og drift af enmandsbetjente strækninger. Det ser umiddelbart meget fornuftigt ud, men LPO Odense har ikke megen forståelse for, hvorfor standarden ikke gælder de strækninger, der allerede er enmandsbetjente. Hvis det er et spørgsmål om sikkerhed, er det vel ikke mere sikkert, bare fordi enmandsbetjeningen har eksisteret en årrække. LPO Odense vil prøve at få forbund og DSB i tale i denne sag.

 

DJ info vedr. sikkerheden i DSB: I kølvandet på sommerens mange udeståender og dertil hørende konflikter omkring sikkerheden, har DJ nu udsendt en information om sikkerheden i DSB. Infoen er blevet til i en forhandlet løsning med DSB (som har udsendt en lignende info).

 

Opfølgning trafikafvikling d. 28. oktober (i forbindelse med stormen): Der pågår i hele DSB en del selvransagelse og opfølgning i relation til trafikafviklingen d. 28. oktober under den meget voldsomme storm. Lokalgrupperne er blevet bedt om at indmelde de mere spektakulære sager, vi kendte til, hvilket er gjort. Det er meningen, at der efterfølgende skal udarbejdes en rapport, som gerne skulle kunne danne grundlag for, at en lignende situation engang i fremtiden kan håndteres bedre.

 

Vedr. K14: Reserverammeture K14 er nu tilpasset med endelige tider. Turoversigterne er udsendt af turgruppeformanden og tjenesterne (RDX) er tilrettet i TPLS, men endnu ikke overført til LTD. Der udsendes i nær fremtid skema til beregning af evt. overtid i reserverammeturene. I forbindelse med fastholdelse af foranstående turønsker var der i alt 6 tilkendegivelser. Oversigten er udsendt til alle på depotet. De 6 fungerer som suppleanter for turene, jf. de ønsker, de har fremsat. Ud over det er der ikke suppleanter.

 

Ferieaftale mellem LPO og Fremføring: Der er nu indgået en central ferieaftale mellem LPO og Togdrift / Fremføring omhandlende ferie, feriesøgning, ferieadministration, sommer- og vinterferievalg, afvikling af afspadsering, mv. Der er til denne aftale udarbejdet et bilag vedr. lokale ferierækker sommeren 2014 (lokal ferieaftale) i Odense. LPO er meget tilfreds med denne aftale, da den igen giver mulighed for forhøjet norm i højsommeren, og i skolernes ferieperioder om vinteren. I Odense er der 24 ferierækker i højnorms perioden. Ferieaftalen, det lokale bilag vedr. ferierækker sommeren 2014 og en oversigt over ferierækkerne er udsendt.

Trafikinformation og udkald i tog: Det kan i forlængelse af referatet fra sidste møde oplyses, at det desværre – i hvert fald ikke i skrivende stund – har været muligt at opnå forståelse mellem LPO og Fremføring omkring en ny standard for trafikinformation. Der var ellers opnået enighed omkring stort set alle de punkter, der blev ridset op i det seneste referat, men det viste sig så i 11. time, at ledelsen som afslutning på introduktion til den nye standard ønskede at indføre (endnu) en test med tilhørende yderligere kontrol. Det har LPO afvist.

 

Vestfyn – offentlig høring: LPO Odense opfatter det offentlige møde / den politiske høring d. 11. november omkring den fremtidige regionaltrafik på Vestfyn som en foreløbig succes, idet det lykkedes at få positive tilkendegivelser fra alle 6 politikere og dermed fra intet mindre end 6 partier i de 3 berørte fynske kommuner. Samtidig fik vi engageret både LO Fyn og DJ, og fik givet pendlerklubbens talsmand en platform, han kunne arbejde videre ud fra. Nu forestår det store slag. I nær fremtid forventes rapporten om fremtiden for den vestfynske regionaltrafik udsendt fra ministeriet / Trafikstyrelsen. LPO Odense afventer denne, og er sammen med andre gode kræfter klar til at engagere sig.

 

MUSV: LPO og Togdrift / Fremføring er nu nået til enighed omkring en model for MUSV (som også omtalt i seneste nummer af Det Blå Blad). Der er i den anledning underskrevet et enighedsnotat, således det vil være muligt at holde hinanden op på det aftalte, hvilket jo var en af de ting, som kiksede i forbindelse med kvalifikationsløn og de tilhørende vurderinger tidligere på året. Enighedsnotatet fastslår bl.a. at Greenspeed ikke er en individuel vurdering.

 

Add. 5)

·          Notat fra LPO ESU formøde d. 19. november 2013

·          Notat fra LSU møde d- 26. november 2013

 

Add. 6)    

Regnskab fremlagt af DV. Indestående i bank dags dato er 136.234,15 kr. Aktivitetsudvalget har brugt 6.000-7.000 mindre end budgetteret i 2013, men søger dog om samme beløb (36.000 kr.) i 2014, således der også vil være penge til studietur (hvis en sådan gennemføres).

 

Budget 2014 udarbejdes til næste bestyrelsesmøde.

 

Add. 7)    

Lokalinformationen fra december 2013 indeholder bl.a.:

·          Ferieaftale og sommerferievalg

·          Vestfyn – opfølgning på møde 11. november, mv.

·          Generalforsamling 2014 – dato, tidspunkt, sted og forslag

·          Reserverammeture K14 – de opdaterede ture, beregningsskema overtid, mv.

·          Glædelig jul og godt nytår

 

Add. 8)    

·         Aktivitetsudvalget: Næste arrangement er juletræsfældning og kørsel med veterantog mellem Faaborg og Korinth d. 8. december. D. 30. januar afholdes ølsmagning. Opslag og yderligere info følger.

·         LPO kalender 2014: MKJ og PK foreslår sammen med Aktivitetsudvalget at der ved LPO kontoret sættes en kalender op, hvor alle kendte mærkedage i lokalgruppen påføres, dvs. datoer for generalforsamling, arrangementer, ferievalg, osv. Bestyrelsen vedtog dette. MKJ sørger for det praktiske.

·         Julehilsen fra LPO til lokale kollegaer på job juleaften: LPO Odense vil i lighed med tidligere år give en lille erkendtlighed til de af vores medlemmer, der er på arbejde juleaften i hele tidsrummet mellem kl. 18.00-19.00, dog gives der ligeledes til de der møder ind til aftenarbejde i dette tidsrum.

·         LPO DB Schenker, Nyborg: Lokalgruppeformanden – eller dennes stedfortræder – er inviteret til LPO DB Schenker Nyborgs ordinære generalforsamling d. 20. januar. PK deltager og deres lokalgruppeformand inviteres – som altid – til vores generalforsamling.

·         LPO Odense – generalforsamling 2014: Generalforsamlings forslag, forslag til tillidsvalgte, mv. gennemgået.