Referat fra:

Bestyrelsesmøde i LPO Odense, afholdt torsdag d. 31. oktober 2013 kl. 9.15 på LPO kontoret

 

Deltagere:

Peter Kanstrup (PK), referent

Kent L Jensen (KLJ)

Søren Kingo Jensen (SKJ)

Morten Kruse Jørgensen (MKJ)

Danny Vøttrup (DV)

 

Der var følgende dagsorden:

1.: Valg af ordstyrer og referent

2.: Godkendelse af dagsorden.

3.: Godkendelse af referat fra sidste møde

4.: Sager til behandling, jf. Q-drev

5.: Notater fra udvalgsmøder, mv., jf. Q-drev

6.: Økonomi.

7.: Lokalinformation.

8.: Opgaver / kommende planlægning

 

Add. 1)

DV ordstyrer. PK referent.

Add. 2)

Godkendt.

Add. 3)

Godkendt.

 

Add. 4)

Ny organisation i DSB: Den nye organisation i Operation & Strategi (nu Operation), og dermed Togdrift og Fremføring fremlagt og drøftet.

 

Farvel til salgsvognen: Den resterende udmøntning af effektiviseringsaftale (IFO 13-14) er nu på plads. Den rammer togpersonalet, da der som udgangspunkt fremover kun er salgsvogn i lyntogene.

 

Bremser og jernbanesikkerhed i DSB: Et medlem har været ude for en situation, hvor et MF-togsæt i løvfaldsperioden både havde en bogie og begge magnetskinnebremser udkoblet. Sagen er blevet anmeldt overfor Jernbanesikkerhed, men det er bekymrende, at der kører togsæt helt uden magnetskinnebremser i løvfaldsperioden.

I forbindelse med sikkerhed har der været en række sager, hvor der er blevet tolket på vores sikkerhedsregler, ikke mindst omkring antallet af åbne / aflåste togsæt ved enmandsbetjening. LPO Odense har den opfattelse, at tolkning alene kan foretages af Jernbanesikkerhed, og alle andre former for tolkning skal undgås. Det er Jernbanesikkerhed, der har ansvaret og myndigheden i forhold til regler, mv., og det er ligeledes dem, der oploader sikkerhedsinstruktionsstof til DDR, og det er det der ligger i DDR, der gælder.

DJ beder i øvrigt fortsat om at sikkerhedssager / afvigelser indmeldes til forbundet (og til relevante instanser i DSB), jf. tidligere udsendte info fra DJ. Man er velkommen til at sende evt. sager / hændelser via LPO Odense.

 

Turvalg K14: Indplacering 1. runde turvalg K14 gik over al forventning med over 82 % indplaceret i deres 1. ønske. Ved 2. runde blev 2 af de 4 ledige pladser besat, således der nu kun er en ledig plads i hver af de to halvdele i 415 (lige og ulige weekend). Skulle man på et tidspunkt blive interesseret i at køre på en af disse pladser, er man velkommen til at kontakte lokalgruppen. Lokalgruppebestyrelsen mener, at hovedårsagen til gode resultat ved indplaceringen skyldes det arbejde, der er lavet i Turgruppen, hvilket vi gerne vil kvittere for.

 

Ferie, afvikling restferie og Ferieplan: Sommerferievalget 2014 sættes i gang. Prioriteringslisten / ferieansøgningen til brug ved ferievalget er omdelt, og feriegrupper, regler, mv. er udsendt på mail. Den kommende ferieaftale, inkl. sommerferieaftalen for 2014 forventes indgået medio november. Antallet af pladser er p.t. ikke endelig afklaret.

 

Trafikinformation og udkald i tog: Der foregår p.t. et arbejde i DSB omkring trafikinformation. LPO Odense har den opfattelse, at lkf kan foretage udkald, hvis udkaldet kan foretages på et tidspunkt, hvor der ikke udføres sikkerhedsarbejde. Det er desuden en betingelse, at udkaldet omhandler paratviden (f.eks. næste station er…). Desuden kan lokomotivføreren naturligvis foretage udkald, hvis toget holder stille, f.eks. ved uregelmæssigheder, og hvis udkaldet ikke konflikter med lkf’s sikkerhedsarbejde. I øvrigt skal det sikres, at lkf’s udkald er bundet op på en vejledning, ikke en standard, da vejledninger ikke skal håndteres som et krav.

 

Optjening af UA: På baggrund af flere konkrete henvendelser, bl.a. her fra Odense, har DSB nu meddelt, at der optjenes UA under alle former for lønnet fravær i forbindelse med statens barselsaftale, altså også ved afholdelse af konverteret omsorg.

 

Nye disponeringsregler Svendborgbanen: Der er kommet nye disponeringsregler på Svendborgbanen bl.a. vedr. vendinger i Stenstrup, og indskærpelse af, hvilke togsystemer der kan indsættes MR i. Sidstnævnte virker meget fornuftigt, og er faktisk et af vores tidligere indsendte forslag. LPO Odense har den opfattelse, at de nye regler omkring vendinger på sin vis er bedre, da der i Ringe er flere muligheder for passagererne. Det virker dog lidt tåbeligt, at ventesalen i en meget stor del af tiden (altid?) er aflåst. MKJ skriver til præcisionsgruppen omkring dette forhold.

 

Erkendtlighed til Odense kommandopost: LPO Odense har på vegne af lokomotivførerne i Odense givet en kurv med godter til vores kollegaer i Odense Kommandopost som tak for deres hjælp i forbindelse med de mange ekstra omrangeringer og parkeringer i sommers.

 

Utryghed OBC. Vi har desværre haft en hændelse (mere), hvor en af vores kollegaer her i byen følte sig truet af personer fra den gruppe af handlende med alternativ tobak, mv., der holder til i skuret ved spor 7/8. Sagen er anmeldt til politiet. LPO Odense vil gerne opfordre til, at lignende sager altid anmeldes, både til politiet og som arbejdsskade.

 

DB Schenker, Nyborg – LPO DB Schenker i Nyborg har fået ny lokalgruppeformand. Brian Ellekvist er igen formand dernede. De har spurgt ind til mærkerne på fanen, som de har en interesse i bliver opdateret. LPO Odense er bestemt ikke afvisende, men afventer udspil fra dem.

 

Odense depots deltagelse i social kapital – Vi oplyste i forrige referat, at vi her i Odense ikke får mulighed for at være en del af dette projekt, da fraværet i Odense er faldet markant. Dette gav efterfølgende (efter LSU mødet d. 24. sep.) anledning til en række opklarende spørgsmål til driftschef Rolf Møller Pedersen. Selv om det er noget uklart om fraværet i Odense rent faktisk er faldet, tager LPO Odense beslutningen til efterretning.

 

Add. 5)

Følgende notater er udsendt:

 • Notat fra LSU møde d. 24.september 2013
 • Notat fra møde vedr. Klargøring Odense d. 15. oktober 2013
 • Notat fra møde vedr. fælles omklædnings- og badefaciliteter tog og lokomotivpersonale Odense d. 15. oktober

Der var en kommentarer til notat fra møde vedr. Klargøring Odense. Det skal præciseres, at det kun er supervisor uddannede lkf, der kan bestride supervisor tjenesterne.

 

Add. 6)

Regnskab fremlagt af DV. Indestående i bank dags dato er 147.941,40 kr.

 

LPO Odense har modtaget ansøgning om tilskud til den kommunale valgkamp fra personer med både direkte og indirekte tilknytning til LPO Odense. Lokalgruppebestyrelsen besluttede, at vi som organisation ikke giver økonomisk støtte til politiske partier / personer på nuværende tidspunkt.

 

Add. 7)

Lokalinformationen fra oktober 2013 indeholder bl.a.:

 • Feriecafe uge 45 – SKJ
 • Revision af de administrative bestemmelser vedr. ferie, mv.
 • Ferievalg – feriegrupperne og dato for søgning, både 1. og 2. søgerunde
 • Politisk høring vedr. regionaltrafikken på Vestfyn, mv.
 • Turvalg K14 – indplacering forløb tilfredsstillende, ledige pladser og fastholdelse af foranstående turønsker

 

Add. 8)

 • Fællesmøde med LO Fyn vedr. høring omkring regionaltrafikken på Fyn: DJ / LPO Odense afholder i samarbejde med LO Fyn en offentlig politisk høring omkring regionaltrafikken på Vestfyn, Togfonden.dk, mv. Høringen / det politiske møde finder sted mandag d. 11. november i lokaler i nærheden af Odense Banegård. Der kan være en udgift forbundet med lokaleleje. LPO Odense bidrager i så fald med min. 50 % af beløbet til lokaleleje, da mødet på alle måder er i vores interesse. Det er jo i yderste konsekvens vores arbejdspladser, der er i spil. Yderligere info følger.
 • MKJ lokalredaktør på www.lpo-dsb.dk: MKJ overtager hvervet som lokalredaktør på den lokale del af LPO’s hjemmeside i nær fremtid.
 • Aktivitetsudvalget: Novemberfesten d. 1. november. Der er 36 tilmeldinger, inkl. 2 gruppeledere og en tjenestefordeler. Udgiften bliver knap 6500,- kr. Julearrangementet har der ikke været ret stor tilmelding til, men arrangementet gennemføres i en revideret udgave. MKJ udsender info herom. Den samlede udgift til arrangementer i 2013 bliver ca. 6000 kr. under budget, selv om vi har afholdt de arrangementer, vi har ønsket (i alt 6 stk.).
 • Ferie infocafe: SKJ har kontordag / infocafe vedr. sommerferievalg 2014 onsdag d. 6. november kl. 10-17, hvor det vil være muligt at få svar på evt. spørgsmål, råd og vejledning i forhold til sommerferievalget.