Referat fra:

Bestyrelsesmøde i LPO Odense, afholdt tirsdag d. 13/12 2016 kl. 09:00 på LPO kontoret

 

Deltagere:

Peter Kanstrup (PK),

Kent L Jensen (KLJ)

Danny Vøttrup (DV) afbud

Morten Kruse Jørgensen (MKJ)

Søren Kingo Jensen (SKJ) referent

 

Der var følgende dagsorden:

1.: Valg af ordstyrer og referent.

2.: Godkendelse af dagsorden.

3.: Godkendelse af referat fra sidste møde

4.: Sager til behandling, jf. Q-drev

5.: Notater fra udvalgsmøder, mv., jf. Q-drev

6.: Økonomi.

7.: Lokalinformation.

8.: Opgaver / kommende planlægning

 

 

Add. 1)

MKJ ordstyrer

SKJ referent.

 

Add. 2)

Godkendt.

 

Add. 3)

Godkendt.

 

Add. 4)

Svendborgbanen:

Orientering omkring Peter Kanstrup og Ole Stuhrs besøg på Christiansborg, i anledning af foretræde for Transport- og bygningsudvalget.

Ligeledes information omkring møde med pendlertalskvinden og de syd- og midtfynske borgmestre vedrørende Svendborgbanen.

Lokalgruppebestyrelsen er enige om at vi ikke for nuværende kan gøre meget mere i processen omkring fremtiden for Svendborgbanen, idet det nu ligger i det politiske system og ikke mindst i pendlergruppen.

Vi følger udviklingen tæt.

Lokalgruppen diskuterede planerne omkring en evt. udlicitering af dele af DSB på sigt og holder fast i, at den information vi har og får omkring kommende ændringer, også kommer ud til alle medlemmer.

Denne åbenhed er vi meget optaget af.

 

Parkering i om omkring OBC:

Der har været udtrykt problemer med manglende parkeringspladser. Der skulle være indhentet 2 nye parkeringstilladelser til pladserne ved spor 8. Ligeledes har vi et uændret antal pladser i parkeringshuset til færre folk, så det burde række.

 

Sommerferievalget:

Der var forhandlet et fint antal pladser til dette års ferie og langt de fleste kolleger fik den sommerferie der var ønsket.

 

Hvileværelser:

Der er udarbejdet en plan for værelsesbenyttelse ved hvileværelserne, og denne bør følges.

 

Add. 5)

Ingen kommentarer

 

Add. 6)

Budget for 2017 drøftet og opbygges på samme måde som 2016, med et underskud.

Dette er begrundet med udgifter til medlemsarrangementer.

Regnskab ikke gennemgået da vores kasserer ikke er til stede ved dette møde.

Saldoen på vores konto er dags dato kr. 128.215,06

 

Add. 7)

¤Svendborgbanen – status / opfølgning

¤Udlicitering

¤Parkering OBC

¤Indsamling Bennys begravelse

¤Indkøb af blomsterpins

¤Farvel til Lars Damgaard, Rene Davidoff og Jenik Langsted

¤Generalforsamling 2017, 24. januar kl. 13.30 – lidt om dagsorden forslag, mv.

¤Næste møde og glædelig jul og godt nytår

 

Add. 8)

I forbindelse med tidligere år gives en lille erkendtlighed til de lokomotivførere, der er på job juleaften.

Julehilsen fra LPO Od til lokale kollegaer på job juleaften: LPO Odense vil i lighed med tidligere år give en lille erkendtlighed til de af vores medlemmer, der er på arbejde juleaften i hele tidsrummet mellem kl. 18.00-19.00, og til de, der møder ind til aftenarbejde i dette tidsrum (samme fremgangsmåde som sidste år). ”

 

Generalforsamling LPO Odense den 24/1 2017 kl. 13:30

Den sædvanlige kreds af gæster er inviteret og der er tilsagn fra de fleste om at de deltager.

En anderledes fremgangsmåde for bestyrelsens beretning drøftes, med henblik på at lave en skriftlig og mundtlig del.