Referat fra:

Bestyrelsesmøde i LPO Odense, afholdt torsdag d. 10. marts 2016 kl. 9.15 på LPO kontoret

 

Deltagere:

Peter Kanstrup (PK), referent

Kent L Jensen (KLJ) – til kl. 12.30

Danny Vøttrup (DV)

Morten Kruse Jørgensen (MKJ)

Søren Kingo Jensen (SKJ)

 

Der var følgende dagsorden:

1.: Valg af ordstyrer og referent.

2.: Godkendelse af dagsorden.

3.: Godkendelse af referat fra sidste møde

4.: Konstituering

5.: Sager til behandling, jf. Q-drev

6.: Notater fra udvalgsmøder, mv., jf. Q-drev

7.: Økonomi.

8.: Lokalinformation.

9.: Opgaver / kommende planlægning

 

Add. 1)

MKJ ordstyrer. PK referent.

 

Add. 2)

Godkendt.

 

Add. 3)

Godkendt.

 

Add. 4)

 • Konstituering og udvalgsbesættelse fortsætter uændret
  • Næstformand: Søren Kingo Jensen
  • Aktivitetsudvalg: Morten K Jørgensen (ansvarshavende) og Peter Kanstrup
  • Feriekontrol: Søren Kingo Jensen (ansvarshavende) og Peter Kanstrup
 • Turgruppen: Danny Vøttrup fortsætter som bestyrelsesudpeget turrepræsentant indtil videre. Lokalgruppebestyrelsen skifter på denne post inden næste turoplægning. Turgruppen oplyser, at Jesper Lismoes Hansen er ny turgruppeformand.
 • Forretningsordenen fortsætter uændret. Forslag til fremtidigt bestyrelsesarbejde og møderække 2016-2017 blev godkendt. I konsekvens af denne afholdes den ordinære generalforsamling tirsdag d. 24. januar 2017.

 

Add. 5)

Generalforsamlingen 2016 – opfølgning og evaluering: UA forslaget blev fremsat og behandlet på områdegruppebestyrelsesmødet d. 2. marts. Der var opbakning til forslaget og områdegruppen arbejder nu videre med dette med henblik på at sikre, at alle starter UA optjeningen på 0:00 timer, ikke minus 21:45 og normen som følge heraf hæves til 7:05. Lokalgruppebestyrelsen har henvendt sig til lokal ledelse vedr. overtagelse af P-plads på 3. P-dæk. Dette er gennemført, jf. mail fra Olav Skjold herom sendt til alle lkf i Odense. Vedr. håndtering af MF bremsesag. Lokalgruppebestyrelsen vil via rette instans i LPO DSB anmode om, at Knorr rapporten omhandlende MF bremser offentliggøres / udsendes.

 

Generalforsamlingen 2017: Den afholdes tirsdag d. 24. januar i Hjallese Forsamlingshus

 

Svendborgbanen, mv.: Der er nu indsat MF i stedet for MG i Ringe systemet, men det grundlæggende problem med samkøring mellem Svendborgbanen og Østfyn er ikke løst. Lokalgruppebestyrelsen har skrevet en artikel til Det Blå Blad omkring fortrædelighederne i den fynske regionaltrafik og har samlet et helt katalog af forslag til forbedring af drift / rettidighed, afskaffelse af Stenstrupvendinger og forbedrede disponeringsregler. Lokalgruppebestyrelsen bemærker, at der – som et tiltag til forbedret drift – er interesse fra lokale lokomotivførere for at skabe et ”Svendborgbane-hold” Lokalgruppebestyrelsen vil, inden gør os yderligere overvejelser, undersøge, hvor stor interessen er for dette tiltag og beder Turgruppen tage dette med, hvis der gennemføres et retningsgivende turvalg.

 

Enmandsbetjening på Østfyn: Der skal primo april køres prøvekørsler med MQ for godkendelse af enmandsbetjening. LPO Odense deltager i disse prøvekørsler, som skal godkendes efter den nye standard.

 

Turgruppen, K16 sommer, mv.: Lokalgruppebestyrelsen har modtaget underretning om, at Jesper Lismoes Hansen er ny turgruppeformand (se opslag på LPO tavlen). Der etableres sporspærring på Svendborgbanen i uge 29-30. I det omfang det er muligt, aftales ekstra ferierækker.

 

MG kobling i Odense, mv.: Information er udsendt. De lkf, der manglede MG koblerkursus, er nu uddannet. I øvrigt er problemet på retur, da der nu kører færre MG på Fyn og da der ikke planlagt skal kobles i P-risten i Odense.

 

Add. 6)

 • Notat fra LPO DB Schenker Nyborgs generalforsamling d. 25. januar
 • Notat fra områdegruppebestyrelsesmødet d. 2. marts

Der var ingen bemærkninger til notaterne

 

Add. 7)

Regnskab fremlagt og godkendt. Saldo på Oplysningskontoen er 34.911,79 kr. Kontoen lukkes snarest og midlerne overføres til foreningskonto, jf. beslutning på generalforsamlingen. På foreningskontoen er saldoen: 101.215,32 kr., og det samlede indestående i banken er 136.127.11 kr. Der er som aftalt givet et tilskud til skituren, jf. reglerne herfor.

 

Add. 8)

Lokalinformationen for marts 2016 indeholder bl.a.:

 • Konstituering
 • Opfølgning generalforsamling
 • Svendborgbanen – status efter indsættelse af MF i Ringe – Nyborg systemet
 • LPO kontorets bemanding i marts / april
 • UA forslag behandlet i områdegruppebestyrelsen. LPO DSB arbejder videre med dette forslag
 • Kvoter i Ferieplan – tag snapshot med iPad (genoptryk af info)

 

Add. 9)

 • LPO kontordage i marts – april: formandens mødeaktivitet, restferie, mv. passes LPO kontoret flere dage i marts og april af øvrige bestyrelse.
 • Togpersonalets deltagelse i årets julefrokost: Lokalgruppebestyrelsen har – jf. forslag på generalforsamlingen – inviteret togpersonalet i Odense til at deltage i vores julefrokost. Vi har fået en positiv tilbagemelding fra dem, men antallet af deltagere bliver nok ikke så stort, da de allerede har besluttet at anvende det tilskud, DSB giver til julefrokoster, på et bowling arrangement i december måned