Referat fra:

Bestyrelsesmøde i LPO Odense, afholdt fredag d. 23. maj 2014 kl. 9.15 på LPO kontoret

 

Deltagere:

Peter Kanstrup (PK), referent

Kent L Jensen (KLJ)

Søren Kingo Jensen (SKJ)

 

Afbud:

Morten Kruse Jørgensen (barsel)

Danny Vøttrup (syg)

 

Der var følgende dagsorden:

1.: Valg af ordstyrer og referent.

2.: Godkendelse af dagsorden.

3.: Godkendelse af referat fra sidste møde

4.: Sager til behandling, jf. Q-drev

5.: Notater fra udvalgsmøder, mv., jf. Q-drev

6.: Økonomi.

7.: Lokalinformation.

8.: Opgaver / kommende planlægning

 

Add. 1)

SKJ ordstyrer. PK referent.

 

Add. 2)

Godkendt

 

Add. 3)

Godkendt

 

Add. 4)

Indkørselshastighed i spor 7 i Odense: Efter intet mindre end 91 dage lykkedes det d. 20. maj at få genetableret indkørsel med høj hastighed i Odense spor 7. Lokalgruppebestyrelsen takker LPO’s signalkommissionsmedlemmer for vedholdende henvendelser til deres kontakter i Banedanmark. Også tak til lokomotivpersonalet i Odense, som via vedholdende opkald ved indkørsel i spor 7, har lagt pres på. Hvor mange forsinkelses minutter den lave indkørselshastighed har afstedkommet i de forgangne 91 dage er vanskeligt at vurdere, men mon ikke der blandt lokomotivpersonalet i Odense er nogen træthed, når man igen og igen bombarderes med mantraet: ”Hvert sekund tæller?”

 

Vedr. hvileværelser Odense: Arbejdsmiljøgruppen har nu sørget for, at der er kommet en plomberet vrider på indersiden af døren fra gangen ved hvileværelserne og ind mod togpersonalets lokaler. Det lader til, at tiltaget hjælper. Hvert værelse er nu forsynet med et skilt som fortæller, hvilket lokomotivpersonale der har ret til at benytte værelset, og der har to gange været gennemført en kontrol af, hvordan hvileværelserne benyttes. Kontrollen gav ikke anledning til bemærkninger. Lokalgruppebestyrelsen udtalte tilfredshed med arbejdet i AMG og tog punktet til efterretning.

 

Vinterferievalg 2014-2015 løb af stablen d. 6. maj. Der var fremsendt ønsker fra knap 85 % af medlemskredsen og rigtig mange ønsker blev imødekommet. Der var efter vinterferievalget ledighed i både uge 42, 7 og i påskeugen.

 

LO møde d. 5. maj vedr. Togfonden, stationslukninger, mv.: Lokalgruppebestyrelsen drøftede det hidtidige arbejde og fremtidige muligheder for at øve indflydelse på de lokale trafikpolitiske beslutninger.

 

Strejkeret? Det er i forbindelse med valgkampen op til Europaparlamentsvalget d. 25. maj kommet frem, at en del partier og kandidater støtter forslag om at forbyde ansatte i den offentlige transportsektor (bl.a. lokomotivførere) at strejke. Hvordan pokker vi på sigt skal forsvare os mod forringede arbejdsforhold og løndumping må stå hen i det uvisse. Lokalgruppebestyrelsen opfordrer til, at man er opmærksom på dette forhold inden man sætter sit kryds d. 25. maj.

 

Ønsker til tjenester K15: Turgruppeformanden har indmeldt ønsker fra Odense til K15.

 

Forespørgsler til AMIR: Der er et ønske om læselampe på opholdsstuen. Vi rykker for svar. Der er klage over manglende hygiejne omkring vask af sengelinned og tæpper på hvileværelserne. ISS vasker disse med jævne mellemrum. Bør måske ske oftere. SKJ følger op.

 

Rygeforbud i DSB 1. juli:Som det sikkert er alle bekendt indfører DSB totalt rygeforbud på virksomhedens område fra 1. juli 2014. Forbuddet omfatter også Banedanmarks arealer og al personale i uniform, uanset om man er på job eller ej. LPO daglig ledelse tager ikke stilling til selve forbuddet, men LPO deltager naturligvis ikke i håndhævelse. Der henvises til tidligere udsendt direktiv fra administrende direktør, Jesper T Lok, som beskriver medarbejderens rolle ved håndhævelse, eller rettere medarbejderens mulighed for at undlade håndhævelse. Hvis et medlem overtræder forbuddet vil overtrædelsen af DSB blive håndteret som en personalesag. LPO stiller derfor – i lighed med øvrige personalesager – bisidder til rådighed, såfremt medlemmet måtte ønske dette.

 

Retningsgivende turvalg K15: Turgruppens formand oplyser på forespørgsel, at der ikke gennemføres et retningsgivende turvalg forud for K15. Lokalgruppebestyrelsen tog dette til efterretning.

 

Støj i briefingrum: Lokalgruppebestyrelsen har modtaget klager over generende støj i briefingrummet. En del støj opstår fra personer, som bruger mødelokalerne. De vil fremadrettet blive gjort opmærksomme på, at der skal vises hensyn.

 

Add. 5)

Følgende notater udsendt:

 • Notat fra planlægningsmøde vedr. Torsdagskoncerter i LO regi d. 6. maj 2014
 • Notat fra møde i aktivitetsudvalget d. 19. maj 2014
 • Notat fra områdegruppebestyrelsesmøde d. 20. maj 2014

Der var ingen bemærkninger til de 3 notater.

 

Add. 6)

Regnskabet ikke fremlagt, da kassereren var fraværende. Han havde dog oplyst, at indestående bank er 129.492,58 kr.

 

Der har gennem længere tid været et ønske om at indkøbe en ny fanefod. Prisen er ca. 1800 kr. inkl. moms og forsendelse. Det er aftalt med LPO DB Schenker, Nyborg, at vi sørger for indkøbet, og at udgiften deles.

 

Add. 7)

Lokalinformationen for maj indeholder bl.a.:

 • Vinterferievalg 2014-2015
 • Flugtvej MF / ER enmandsbetjening
 • Næste aktivitet fra Aktivitetsudvalget
 • Retningsgivende turvalg K15
 • Rygeforbud i DSB 1. juli
 • Vedr. Odense spor 7
 • Formanden holder ferie

 

Add. 8)

 • 1. maj arrangement 2014: Arrangementet forløb godt. 10 medlemmer var forbi i løbet af dagen. Den samlede udgift er endnu ikke opgjort, da vi ikke har modtaget regningen fra LO, men den forventes at blive ca. 1000 kr.. Der arbejdes allerede nu på et væsentligt større 1. maj arrangement i Odense 2015, som i så fald afholdes af områdegruppen / sektionen
 • Aktivitetsudvalget: Det lykkedes at samle nok deltagere, så vi kunne spille med fulde hold (5 pr. hold). Der var derfor i alt 20 deltagere. Den samlede udgift er ikke endelig opgjort, men det bliver noget under budget.  Næste arrangement bliver i eftersommeren. Det bliver et familiearrangement. Yderligere følger via særskilt opslag.
 • Kontordage LPO Odense: Under formandens ferie i ugerne 22, 26, 27 og 32 bemandes kontoret således. Uge 22 = SKJ (28. maj kl. 8-15). Uge 26 = KLJ (24. juni). Uge 27 = KLJ (1. juli) og uge 32 = SKJ (dato endnu ikke aftalt)
 • Næste bestyrelsesmøde: Mødet afholdes onsdag d. 18. juni.