Referat fra:

Bestyrelsesmøde i LPO Odense, afholdt torsdag d. 24. april 2014 kl. 9.15 på LPO kontoret

 

Deltagere:

Peter Kanstrup (PK), referent

Kent L Jensen (KLJ)

Søren Kingo Jensen (SKJ)

Morten Kruse Jørgensen (MKJ)

Danny Vøttrup (DV)

 

Der var følgende dagsorden:

1.: Valg af ordstyrer og referent.

2.: Godkendelse af dagsorden.

3.: Godkendelse af referat fra sidste møde

4.: Sager til behandling, jf. Q-drev

5.: Notater fra udvalgsmøder, mv., jf. Q-drev

6.: Økonomi.

7.: Lokalinformation.

8.: Opgaver / kommende planlægning

 

Add. 1)

MKJ ordstyrer. PK referent.

Add. 2)

Godkendt

Add. 3)

Godkendt

Add. 4)

Indkørselshastighed i spor 7 i Odense: Der mangler fortsat en løsning omkring nedsat indkørselshastighed i Odense spor 7, hvilket er til enorm irritation for lokomotivpersonalet. Banedanmark er rykket for en afklaring via Signalkommissionen. Der er desuden taget initiativ til at rejse problemstillingen på øverste niveau mellem DSB og Banedanmark. Lokalgruppebestyrelsen følger fortsat sagen tæt.

Vedr. hvileværelser Odense: Der er tilsyneladende fortsat problemer med uautoriseret gennemgang forbi hvileværelserne og ind til togpersonalets lokaler. LPO Odense prøver at støtte op om AMIR så godt som muligt, og fremtidige initiativer drøftes med AMIR. Lokalgruppebestyrelsen ønsker en form for kontrol og besluttede samtidig at opfordre AMG til at sikre branddøren med en kop over vrideren som forsynes med en plombe. Desuden vil vi arbejde for at hvert værelse forsynes med et skilt som fortæller, hvilket lokomotivpersonale der har ret til at benytte værelset.

Vedr. reserverammeture, korrigering og brud på aftaler: Der er udsendt nyt overtidsberegningsskema til reserverammeturene.  Overtid opnås først når arbejdstiden overskrider normtiden på 7.00 timer. Der er fortsat en lang række fejl i tjenesterne som følge af korrigering, og det har igen været nødvendigt at indmelde et aftalebrud. Der har desuden været en række fejl omkring parkering af IC2/IC4 i Odense, hvor der mangler 8 min. Lokalgruppebestyrelsen opfordrer til, at der skrives overtid af dette, hvis det forlænger tjenesten, og tog i øvrigt punktet til efterretning.

Vedr. Ferie: Der er aftalt ekstra ferierækker for sommeren 2014. De ekstra pladser har været udbudt via ekstra ferievalg til de, der ikke havde mulighed for at søge to uger i skolebørnenes sommerferie. De uansøgte pladser er dels efterfølgende anvendt til at rykke dem på venteliste indenfor norm (hvor det har været muligt), dels lagt ud til fri søgning. Der var desværre en misforståelse mellem John Dyrhøj, Ferieplan og lokalgruppeformanden omkring dette. Fejlen er rettet, og beslutningsforslaget vedr. evt. ekstra ferierækker fra vores generalforsamling i januar er således ført ud i livet. Der er desuden nu enighed om ny vinterferieaftale. Antallet af ferierækker i højperioderne bliver 23. Desuden vil der være forhøjet antal ferierækker, når der afholdes forskellige aktiviteter i det omfang disse er kendt p.t. Lokalgruppebestyrelsen tog punktet til efterretning.

Konverteret omsorg: Det er muligt at konvertere øvrig frihed og fra 1. november også UA til omsorg. Der kan dog max. stå 70 timer på kontoen ”konverteret omsorg”. Omkonvertering af timer sker ved henvendelse til egen leder. Bemærk at alle har ret til at konvertere timer til omsorg, og at man ved afvikling af timerne har ret til særlige ydelser og UA. Nærværende uddybes på lokalinformationen. Lokalgruppebestyrelsen tog punktet til efterretning.

Bremsesvigt / nedsat bremseevne MF: Der har været flere situationer med MF med nedsat bremseevne. LPO har rejst sagerne overfor ledelsen / værkstedet og rykket for tilbagemelding. LPO centralt følger alle disse sager tæt. Lokalgruppebestyrelsen udtrykte sin bekymring, og opfordrede til, at man altid nedsætter hastigheden, alternativt melder tog nedbrudt, hvis man konstaterer nedsat / svigtende bremseevne.

Add. 5)

Følgende notater udsendt:

 • Notat fra møde vedr. ekstra ferierækker og styrketal vinterferieaftale d. 20 marts 2014
 • Notat fra områdegruppens generalforsamling d. 27. marts 2014
 • Notat fra møde i Aktivitetsudvalget d. 2. april 2014
 • Notat fra møde vedr. Klargøring Odense d. 10. april

I forbindelse med sidstnævnte var der en intern drøftelse vedr. anvendelse og omstilling af supervisor telefonen. Lokalgruppebestyrelsen besluttede at opfordre supervisor til at sørge for omstilling ved tjek ind. Aftal evt. overlevering af telefon til efterfølgende supervisor inden du går hjem.

Add. 6)

Regnskabet fremlagt. Indestående bank: 132.236,08 kr.

Add. 7)

Lokalinformationen for april indeholder bl.a.:

 • Vinterferievalg 2014-2015 afholdes d. 6. maj
 • Næste aktivitet fra Aktivitetsudvalget er hockeyarrangement 13. maj (sidste tilmelding d. 5. maj kl. 12.00)
 • Konvertering af timer til omsorg (både øvrig frihed og UA)
 • LO Fyn afholder d. 5. maj møde vedr. Togfondens betydning for Fyn, pendling, bosætning, mv.
 • Lokalgruppeformanden holder ferie i uge 22 – Kontakt øvrige bestyrelsesmedlemmer. Ugens kontordag = SKJ
 • Nedsat bremseevne MF

Add. 8)

 • 1. maj arrangement 2014: LPO Odense vil som altid deltage i LO Fyns 1. maj arrangement i Kongens Have. Mød op, så er vi vært med en øl, vand og / eller en pølse. Nærmere følger på separat opslag.
 • Aktivitetsudvalget: Næste arrangement er hockeyarrangementet d. 13. maj i Ringe Hallerne. Sidste tilmelding er d. 5. maj kl. 12.00. Meld dig til. Det skulle gerne blive mindst lige så sjovt som sidste år…
 • Vinterferievalg: 2014-2015 afholdes d. 6. maj. Husk at aflevere din ansøgning eller mød frem senest på det tidspunkt, som fremgår af søgelisten.
 • Kontordage LPO Odense: Under formandens ferie i ugerne 22, 26, 27 og 32 bemandes kontoret således. Uge 22 = SKJ (dato aftales med tjenestefordeler). Uge 26 = KLJ (24. juni). Uge 27 = KLJ (1. juli) og uge 32 = SKJ (dato aftales med tjenestefordeler)
 • Vedr. LPO formøde ESU 26. maj: PK har ferie og i stedet deltager KLJ.