Vedr. MF bremsesagen

 

På et møde mellem DSB og Dansk Jernbaneforbund / LPO DSB d. 4. januar 2017 bekendtgjorde DSB, at man ikke på nuværende tidspunkt agtede at foretage sig yderligere i MF bremsesagen ud over de tiltag, der allerede er sat i værk.

 

Siden en række tests tilbage i 2014 og udarbejdelsen af den såkaldte Knorr-rapport i 2015, har DSB argumenteret for, at MF bremserne overholdt gældende normer. Dansk Jernbaneforbund og LPO DSB har på den anden side argumenteret for, at den margen, hvormed normen overholdes var alt for snæver, og vi har bl.a. på den baggrund argumenteret for, at en brugbar løsning kunne være at nedskrive bremseprocenten på litra MF, f.eks. således at magnetskinnebremsen ikke medregnes i bremseprocenten, ligesom det kendes fra f.eks. litra ET og MG.

 

Da DSB med beslutningen d. 4. januar afviste dette tiltag, meddelte DJ, at forbundet er af den opfattelse, at yderligere møder vedr. MF bremser i nærværende regi ikke længere giver mening, og at DSB som følge heraf selv må stå inde for, om de udvalgte tiltag udgør en tilstrækkelig sikkerhedsbarriere.

 

LPO DSB opfordrede i forlængelse heraf på det kraftigste DSB til, da indtrykket var, at DSB beslutning bl.a. støtter sig til Knorr-rapporten, at offentliggøre denne, alternativt udsende den til lokomotivpersonalet ledsaget af en uddybende forklaring.

 

LPO DSB opfordrede samtidig DSB til at udsende den såkaldte årsagsanalyse, som er et katalog med en række forslag og tiltag udarbejdet i forbindelse med MF bremsesagen. LPO DSB opfordrede desuden DSB til at forklare lokomotivpersonalet, hvorfor en række initiativer er valgt, og andre fravalgt, og vi henledte opmærksomheden på, at vi agtede at udsende årsagsanalysen, uden kommentarer, såfremt DSB fravalgte dette.

 

Afslutningsvis kritiserede LPO DSB, at DSB fortsat ikke har afsluttet arbejde med den aftalte 6-punktsplan fra marts 2015. Og så opfordrede vi DSB til at fastholde den eksisterende restriktion omkring regionaltogskørsel med litra MF på Vestfyn og om nødvendigt udvide denne til andre sammenlignelige regionaltogsstrækninger, hvor der køres med MF.

 

LPO DSB opfordrer fortsat til, at alle sager om nedsat bremseevne, både på MF og alle andre litra, indmeldes i Synergi.

 

Der vil i næste nummer af Det Blå Blad, som udkommer primo marts, være en uddybende artikel vedr. MF bremsesagen.