I fortsættelse af DSB’s information fra d. 22. december 2020 om implementering af lokalaftale vedr. optjening af UA, har der d. 18. januar været en drøftelse mellem DSB HR og LPO med henblik på at finde en løsning omkring efterregulering af UA-optjeningen tilbage til 1. juli 2019.

 

På dette møde kunne parterne konstatere at:

  • Det ikke har været muligt at genskabe en valid UA genberegning for 2. halvår 2019.
  • UA-frihed optjent i tidsrummet kl. 16-17, som jf. arbejdstidsaftalens pkt. 9, skal anvendes til finansiering af aftale om weekendture, er ikke fratrukket den optjente UA-tid.

På den baggrund enedes parterne om følgende:

  • UA-optjeningen for 2. halvår af 2019 ændres ikke
  • 400 medarbejdere, som har UA-timer til gode jf. genberegning for perioden 01.01.2020 – 20.12.2020, får disse tilskrevet snarest
  • 700 medarbejdere, som står til at få fradraget UA-timer jf. genberegningen for perioden 01.01.2020 – 20.12.2020 får et nedslag i fradraget på 2/3. Eksempel: Genberegningen viste et fradrag på 6 timer, men der fradrages kun 2.
  • 40 medarbejdere vil opleve, at UA-genberegningen fører til, at UA-kontoen bliver negativ. Der foretages ikke løntræk for disse medarbejdere. UA-kontoen går blot i minus.
  • Der er med nærværende afregnet for både UA og finansiering af weekendture for perioden 1. juli 2019 – 20. december 2020.

 

Ovenstående gælder også for de medarbejdere, som er overdraget til Arriva og Midtjyske Baner d. 13. december 2020.

Fra den 21. december 2020 er ændringen implementeret og timer løbende tilskrevet UA-kvoten.

HR udsender opgørelse til den enkelte medarbejder, hvor det fremgår, hvor mange timer der er tilskrevet eller fratrukket i forbindelse med genberegningen af UA for 2020.

 

Og så til noget lidt andet …

 

UA-opgørelserne viste også, at der er rigtig mange uansøgte / ikke afholdte UA-timer. Enkelte har knap 150 timers uansøgt UA stående. Dette skal nedbringes og LPO holder alle løsningsmuligheder åbne.

 

Lad os derfor slutte denne medlemsinformation med en kraftig opfordring til, at man får søgt sit UA-tilgodehavende hurtigst muligt – mens der stadig er ledige ferierækker.