Fra midnat d. 1. april ophører DSB’s anerkendelse af de tillidsrepræsentanter (TR) i DSB Togdrift, som virksomheden ellers allerede én gang har godkendt. Den umiddelbare årsag er, at det ikke er lykkedes at lande aftaler vedr. arbejdstid, mv., herunder en ny TR-aftale.

 

Uagtet de manglende aftaler, er det svært ikke at opfatte ledelsens opsigelse af samtlige tillidshverv, som et kampskridt. At ledelsen opsiger de TR, de allerede én gang har anerkendt, er en unødig aggressiv handling, og dybt problematisk. At de opsiger overenskomstansatte TR med henvisning til JA §32, er galt, men at de kan finde på at henvise til JA, for så vidt angår tjenestemandsansatte TR, siger desværre alt om ledelsens manglende indsigt, idet tjenestemænd, jf. kendelse i Arbejdsretten d. 28. september 2018, end ikke er omfattet af JA.

 

Den faglige organisation anerkender ikke DSB’s opsigelse af tillidsrepræsentanterne, hvilket LPO DSB vil anmode Dansk Jernbaneforbund (DJ) om at anmelde på rette sted i det fagretslige system. Anmeldelsen har ikke opsættende virkning og TR uden anerkendelse og beskyttelse, kan ikke udføre deres hverv på normal vis. Det får følgende betydning:

  • Som konsekvens af DSB’s manglende anerkendelse af TR, ophører samarbejdet mellem LPO DSB og ledelsen i DSB fra midnat. Skulle der – mod forventning – være indkaldte møder i kalenderen vil LPO DSB afvente hvorvidt ledelsen ønsker disse gennemført. Gør ledelsen det, vil LPO DSB’s repræsentant(er) møde op, men ikke udtale sig.
  • DJ’s love, områdegruppens vedtægter og lokalgruppernes ditto er fortsat gældende, så lokalgrupperne fortsætter deres virke så godt som muligt.
  • Har du brug for faglig bistand, kontakt da lokalgruppeformanden eller en anden fra din lokalgruppebestyrelse. De sørger for hjælp, evt. ved kontakt til Dansk Jernbaneforbund
  • Har du brug for en bisidder ved en tjenstlig samtale eller andet, så kontakt din lokalgruppe. De vil sørge for, at en fra lokalgruppen møder frem som bisidder. Risikoen her er, at ledelsen vil forsøge at forhindre dette, ved at planlægge samtalen / arbejdet, så lokalgruppen ikke kan stille en bisidder. I så fald vil DJ stille med en. Er det heller ikke muligt, skal du ikke udtale dig (hvis du er tjenestemand). Er du OK ansat, skal du udtale dig under protest, sige så lidt som muligt og sørge for, at din protest fremgår af samtalenotatet.
  • Lokalgruppen udtaler sig fortsat på fællesskabets vegne. Dette gælder i øvrigt også områdegruppens ledelse for så vidt angår sager, som omfatter hele områdegruppen.
  • Medlemsinformationer og Det Blå Blad udsendes fortsat.
  • Lokalgruppen vil stadig gerne have ulovlige arbejdssedler tilsendt. DJ er ved at anmelde mange af de sager, der er afleveret siden den 3. februar.

 

DSB kan formentlig ikke acceptere en fremtid uden TR. Det må derfor forudses, at DSB i den kommende tid vil prøve at få nogle til at melde sig som talsmand eller lignende uden om den faglige organisation. Det er naturligvis uacceptabelt og i øvrigt også i strid med JA overenskomsten. Medlemmerne har allerede valgt TR på demokratisk vis og de valg gælder frem til næste generalforsamling. At melde sig som talsmand vil derfor stride mod LPO DSB’s vedtægter og DJ’s love.

 

LPO DSB håber, at DSB vil besinde sig og imødekomme DJ’s rimelige krav for at genoptage forhandlingerne om løn, pension, arbejdstid, mv. og øvrige lokalaftaler. I skrivende stund er der dog ikke meget at have det håb i, slet ikke efter at DSB har sendt helt uacceptable retningslinjer ud vedrørende vores arbejdsforhold og i særdeleshed meddelelsen om bortfald af flere af vores løntillæg. Så meget for ledelsens løfte om at ingen skal gå ned i løn.

 

Såfremt der kommer en udvikling i denne nærmest surrealistiske sag, vil vi informere nærmere.