Jf. medlemsinformation nr. 04-2020 afholdt LPO DSB ordinær generalforsamling i områdegruppen d. 25. marts. Den blev afholdt jf. medlemsinformation nr. 09-2020 og i henhold til de restriktioner, der er i disse Corona-tider. De delegerede var samlet i mindre grupper på flere lokationer rundt om i landet, og dialogen foregik via video / storskærme. Generalforsamling blev – ligeledes som følge af Corona – afviklet med et minimum af delegerede og i øvrigt uden gæster og tilhørere. Trods det uvante set up lykkedes det at afvikle en både god og saglig generalforsamling.

 

Referatet fra generalforsamlingen udarbejdes og lægges ud på vores hjemmeside www.lpo-dsb.dk straks muligt. For at få begivenhederne og de tilhørende beslutninger ud i medlemskredsen hurtigst muligt udsendes nærværende.

 

Efter en forholdsvis kort velkomst, og de obligatoriske formalia, blev den i forvejen udsendte skriftlige beretning sat under debat. At kalde debatten livlig vil nok være at overdrive, men lidt spørgelyst var der dog. Beretningen blev enstemmig godkendt af de delegerede.

 

Herefter blev områdegruppens økonomiske nøgletal for 2019 (og 2018), som foreskrevet i vedtægterne, fremlagt til orientering af områdegruppekasserer, Hans Schøn Merstand.

 

Næste punkt var behandling af indkomne forslag. Der var i alt 3 indkomne forslag, som omhandlede ny LPO-struktur, reviderede vedtægter (som følge af ny LPO-struktur) og et forslag vedr. håndtering af forslag til DJ-kongressen 2020, som i år, af praktiske årsager, ønskes behandlet jf. de gamle vedtægter, dvs. af den kreds som udgjorde den ”gamle” områdegruppebestyrelse. Alle 3 forslag blev vedtaget i den fremlagte ordlyd.

 

Orientering om den nye LPO-struktur udsendes som særskilt LPO-information i en ikke alt for fjern fremtid. Områdegruppens ledelse vurderer p.t. om det er formålstjenstligt at vente, til Corona-krisen har lagt sig og der igen bliver tid til at interessere sig andre forhold.

 

Under punktet valg foretog generalforsamlingen, som nu var blevet til et repræsentantskab følgende valg, jf. de reviderede vedtægter:

 • Områdegruppeformand, Peter Kanstrup (valgt for 4 år).
 • Områdegruppenæstformand, Ebbe Drögemüller (valgt for 2 år).
 • Områdegruppebestyrelsesmedlemmer:
  • Lokalgruppeformand Brian Mattsson, Nykøbing F (valgt for 4 år)
  • Områdegruppekasserer Hans S Merstrand (valgt for 2 år)
  • Tidligere områdegruppenæstformand, Jan B Danielsen (valgt for 2 år).
 • Områdegruppebestyrelsessuppleanter (valgt for 2 år):
  • Lokalgruppeformand Kent Larsen Jensen, Odense, 1. suppleant.
  • Lokalgruppeformand Ole Bang, Fredericia, 2. suppleant.
 • Bilagskontrollanter (valgt for 2 år):
  • Martin Kusk Rye (Fredericia) og Torben Rydahl Due (Tinglev), begge lokalgruppekasserer
 • Bilagskontrollantsuppleanter (valgt for 2 år):
  • Steffen Madsen (Kalundborg) og Flemming Kongsted (Næstved), begge lokalgruppekasserer.

Det skal bemærkes, at Jan Danielsen ikke havde ønsket ikke at genopstille som næstformand, da han snart skifter sin aktive karriere ud med en tilværelse som pensionist, men han indvilligede dog i at tage en kort tørn som områdegruppebestyrelsesmedlem.

 

Generalforsamlingen – som havde faglig sekretær i DJ, Carsten M Olesen, som dirigent – varede 2 timer 15 min.