LPO har afholdt ordinært repræsentantskabsmøde med start d. 25. april i Fredericia. Referatet fra repræsentantskabsmødet udarbejdes og lægges ud på vores hjemmeside www.lpo-dsb.dk straks muligt. For at få et kort referat og mødets beslutninger ud i medlemskredsen hurtigt, udsendes nærværende.

 

Efter en forholdsvis kort velkomsttale, og de obligatoriske formalia, fremlagde områdegruppeformanden den mundtlige beretning. Den blev, sammen med den i forvejen udsendte skriftlige beretning, sat under debat, Debatten var kort og beretningen blev enstemmig godkendt af de delegerede.

 

Herefter blev områdegruppens økonomiske nøgletal for 2019 og 2020 (de afsluttede regnskaber i perioden), fremlagt til orientering af områdegruppekasserer, Hans Schøn Merstrand, som også fremlagde budgettet.

 

Næste punkt var behandling af indkomne forslag. Der var i alt 8 vedtægtsforslag, primært af redaktionel karakter, eller forslag som var tilpasning til praksis. Der var dog også et par med lidt kød på, dels en udvidelse af antallet af områdegruppebestyrelsessuppleanter (fra 2 til 3), direkte valg af lokalgruppekasserer i stedet for lokalgruppenæstformand, krav til lokalgrupperne om, at der skal afholdes ekstraordinær generalforsamling, hvis lokalgruppeformanden og/eller lokalgruppekassereren afgår i utide og medlemmers og pensionisters mulighed for at overvære repræsentantskabsmødet. Forslagene blev vedtaget.

Der var også 9 øvrige forslag. Forslag om fridagslængde på 36 timer, mulighed for flere nattjenester for LKF i reserven og udligningstillæg til LKF K blev henvist til områdegruppebestyrelsen, som så står for det videre arbejde med disse forslag. Forslag om uændret honorarer til områdegruppebestyrelsesmedlemmerne og kompensation for lange tjenester blev vedtaget. LPO stiller desuden sidstnævnte som forslag til OK23. Forslag om rene natture, forbud mod flytning af AN-dage, organisering af gruppeledere i egen gruppe under DJ og krav om, at referater fra lokalgruppernes ordinære samt ekstraordinære generalforsamlinger skal lægges op på områdegruppens hjemmeside, blev alle fire forkastet.

 

Under punktet valg foretog Repræsentantskabet følgende valg:

 • Områdegruppenæstformand: Kent Larsen Jensen, Odense (valgt for 4 år).
 • Områdegruppebestyrelsesmedlemmer:
  • Lokalgruppenæstformand Hans Schøn Merstrand, Aarhus (valgt for 4 år)
  • Lokalgruppeformand Ole Bang, Fredericia (valgt for 4 år)
 • Områdegruppebestyrelsessuppleanter (valgt for 2 år):
  • Lokalgruppeformand Thomas Knudsen, København, 1. suppleant
  • Lokalgruppeformand Simon Brix Aabern, Kalundborg, 2. suppleant
  • Lokalgruppeformand Bjarne Aunsbjerg, Aalborg, 3. suppleant
 • Bilagskontrollanter (valgt for 2 år):
  • Rene Grandt (Fredericia) og Thomas Ipsen (København), begge lokalgruppekasserer
 • Bilagskontrollantsuppleanter (valgt for 2 år):
  • Steffen Madsen (Kalundborg) og Michael Korczak (Nykøbing F), begge lokalgruppekasserer.

 

Som følge af ændringerne i DJ’s ledelse d. 27. april, var repræsentantskabsmødet skruet sådan sammen, at mødets sidste punkt, valg af områdegruppenæstformand, var udskudt til efter den ekstraordinære DJ-kongres. Valget af Ebbe som næstformand i Dansk Jernbaneforbund gjorde, at der skulle vælges ny næstformand i LPO. Forsamlingen valgte områdegruppebestyrelsesmedlem, Kent Larsen Jensen, Odense. I konsekvens heraf indtræder 1. suppleant, Thomas Knudsen, København i områdegruppebestyrelsen

 

Repræsentantskabsmødet – som havde faglig sekretær, Carsten M Olesen, som dirigent – varede 4 t 15 min. d. 25. april og 15 min. d. 27. april.