Som det fremgår af medlemsinformation nr. 27-2022 er der – på trods af at pilotprojektet i Fredericia åbner mulighed for at forrette flere nattjenester – fortsat en begrænsning på maks. to på hinanden følgende nattjenester.

 

Årsagen hertil er, at LPO’s områdegruppebestyrelse har haft den opfattelse, at pilotprojektet ellers ikke ville være foreneligt med det seneste repræsentantskabsmødes afvisning af det fremsatte forslag om rene natture / ubegrænset natarbejde.

 

Det viser sig imidlertid, at begrænsninger på maks. to på hinanden følgende nætter er / kan være en alvorlig hæmsko for pilotprojektets gennemførelse. Det er selvsagt – når et pilotprojekt er besluttet – ikke brugbart, hvis projektet ikke kan gennemføres, eller må gennemføres med så få deltagere, at man ikke kan lave en meningsfuld evaluering.

 

Vi har i områdegruppebestyrelsen derfor spurgt LPO’s lokalgruppeformænd, som sammen med os udgør repræsentantskabets flertal, til råds. Tilbagemeldingen fra dem er, at det mandat vi blev udstyret med, da forslaget om mulighed for flere nattjenester for reserven blev henvist til områdegruppebestyrelsen, ikke er afgrænset. Repræsentantskabsmødets afvisning af rene natture er således ikke blokerende for, at områdegruppebestyrelsen ønsker, at pilotprojektet i Fredericia kan gennemføres uden begrænsninger.

 

Områdegruppebestyrelsens fornyede tilgang er vendt med DSB, som bakker op om et pilotprojekt uden natbegrænsninger.

 

Der udsendes på den baggrund snarest en revideret information til lokomotivpersonalet i Fredericia, hvori de nærmere forhold for deltagelse i pilotprojektet fremgår, herunder at der ikke vil være begrænsninger på antallet af nattjenester pr. md. eller deres placering.

 

Og lad os så slutte af med at gentage et par vigtige pointer. Pilotprojektet henvender sig alene til lokomotivpersonale i Fredericia som ved turvalget K23 placeres i reserven eller i reserverammeture. Det skal yderligere pointeres, at muligheden for at forrette flere nattjenester end de 7 pr. måned og mere end to på hinanden følgende, er frivillig. Hvis man ønsker at deltage i projektet, indgås en skriftlig aftale mellem den enkelte lokomotivfører/lokomotivfører (K) og lederen for tjenestefordelingen.

 

Pilotprojektet evalueres i juni måned 2023. Hvis den ene, eller begge parter, ønsker det, kan pilotprojektet ophøre 22 dage efter evalueringen. Ligeledes kan den enkelte medarbejder, som deltager i pilotprojektet træde ud af aftalen med 22 dages varsel.