Dansk Jernbaneforbund og LPO tabte som bekendt sagen i den faglige voldgift vedr. tjek ind og tjek ud på kursusdage.

 

Vi har i LPO efterfølgende været i dialog med ledelsen i DSB om håndtering af arbejdsopgaver i forbindelse med forberedelse forud for kursusdage, jf. de krav DSB stiller i indkaldelserne til kursisterne.

 

Det har desværre ikke været muligt at finde en acceptabel løsning, idet DSB mener, at afgørelsen i den faglige voldgift kan læses sådan, at den giver ledelsen ret til at kræve, at medarbejderen opdaterer og læser dokumenter i Den Digitale Rygsæk (DDR) forud for kursusstart uden betaling. Ledelsen fastholder desuden, at man skal møde op i uniform på kurserne, selv om medarbejderen ikke længere nødvendigvis skal møde på eget tjenestested, hvor uniformen jo normalt er placeret, men på kursusstedet eller direkte på perronen (hvis kurset ikke afholdes på hjemdepotet). Kravene fastholdes uagtet, at ledelsen har valgt at fjerne betaling for forberedelsestiden og arbejdsopgaverne derfor ikke kan udføres i arbejdstiden.

 

LPO har på baggrund af ovenstående søgt juridisk bistand i forbundet. Forbundets jurist slår fast, at en arbejdsgiver IKKE kan pålægge medarbejdere at udføre arbejdsopgaver uden for den arbejdstid, arbejdsgiver betaler for.

 

Det er jo klar tale, og LPO skal på den baggrund opfordre til, at medlemmerne undlader at arbejde i fritiden. I praksis betyder det, at opdatering og læsning af indhold i DDR må foregå i kursustiden eller hvor ledelsen nu beslutter sig for, dette skal ske. Det skal her bemærkes, at medarbejderen ikke skal gætte sig til, hvor, hvornår og hvordan en opgave skal udføres. I henhold til arbejdsmiljøloven er det nemlig arbejdsgiveren, der har instruktionspligten.

 

Hidtil har instruktionen, for så vidt angår DDR, været, at arbejdsopgaven skulle udføres i tjek ind tiden, men den har DSB jo ligesom fjernet på kursusdage.

 

Ledelsens ageren i nærværende sag er tankevækkende. Sagen ender med at fremstå som en understregning af en af lokomotivførernes gennemgående pointer i Trivselsmålingen 2022; at ledelsen skal lade være med at tolke og tviste alt. Og – må vi diskret tilføje – i stedet medvirke til at finde løsninger frem for at søge konflikten.