Lyt til artikel
Getting your Trinity Audio player ready...

LPO har afholdt ordinært repræsentantskabsmøde d. 10. april i DJ’s nye lokaler i Valby. Referatet fra repræsentantskabsmødet udarbejdes og lægges ud på vores hjemmeside www.lpo-dsb.dk straks muligt. For at få et kort referat og mødets beslutninger ud i medlemskredsen hurtigt, udsendes nærværende.

 

Efter en lidt alternativ velkomsttale om de udfordringer akademiseringen af vores samfund giver og de obligatoriske formalia, fremlagde områdegruppeformand, Peter Kanstrup, den mundtlige beretning. Den blev, sammen med den i forvejen udsendte skriftlige beretning, sat under debat, Debatten var forholdsvis kort og beretningen blev enstemmig godkendt af de delegerede.

 

Herefter blev områdegruppens økonomiske nøgletal for 2021 og 2022 (de afsluttede regnskaber i perioden), fremlagt til orientering af områdegruppekasserer, Hans Schøn Merstrand, som også var lidt inde på foreningens budget og de forskellige økonomiske udfordringer.

 

Næste punkt var behandling af indkomne forslag. Der var 3 vedtægtsforslag og et enkelt ændringsforslag, som alle omhandlede lokalgrupperefusionen. Forslagene blev vedtaget, således lokalgrupperefusionen omlægges. Den vil i alle grupper være enten den samme eller let stigende undtagen for lokalgruppen i København, som til gengæld kompenseres, i hvert fald delvis.

 

Der var desuden 2 øvrige forslag. Det ene var overenskomstforslagene til OK25 fra LPO’s overenskomstudvalg, som blev vedtaget. Desuden var der et forslag om uændrede honorarer til områdegruppebestyrelsesmedlemmerne, som også blev godkendt.

 

Under punktet valg foretog Repræsentantskabet følgende valg:

 • Områdegruppeformand: Peter Kanstrup (valgt for 4 år) – genvalg
 • Områdegruppebestyrelsesmedlemmer:
  • Lokalgruppeformand Thomas Knudsen, København (valgt for 4 år) – genvalg
 • Områdegruppebestyrelsessuppleanter (valgt for 2 år):
  • Lokalgruppeformand Kim Kromann, Næstved, 1. suppleant – nyvalg
  • Lokalgruppeformand Simon Brix Aabern, Kalundborg, 2. suppleant – genvalg
  • Lokalgruppeformand Bjarne Aunsbjerg, Aalborg, 3. suppleant – genvalg
 • Bilagskontrollanter (valgt for 2 år):
  • Martin Rye (Fredericia) – nyvalg og Thomas Ipsen (København) – genvalg, begge er lokalgruppekasserer
 • Bilagskontrollantsuppleanter (valgt for 2 år):
  • Pernille M Rasmussen (Helsingør) – nyvalg og Michael Korczak (Nykøbing F) – genvalg, begge er lokalgruppekasserer.

 

Afslutningsvis var der indlæg fra de inviterede gæster, bl.a. fra forbundsformand, Preben Steenholdt Pedersen. Repræsentantskabsmødet – som havde faglig sekretær, Thomas Bryan-Lund, som dirigent – varede 3 t 45 min., inkl. indlæggene fra gæsterne.